Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:

Το τμήμα των ιστοσελίδων υπό τη διεύθυνση www.buona.gr που είναι προσβάσιμο μόνο μέσω χρήσης κωδικού κατόπιν εγγραφής (η «Ιστοσελίδα») έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση επαγγελματιών υγείας (γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτικού προσωπικού) σε θέματα που αφορούν στα προϊόντα της BUONA HELLAS IKE (η «Εταιρεία») και στις θεραπευτικές κατηγορίες αυτών και περιέχει σχετικό υλικό.

 

 1. ΌΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας που έχουν λάβει άδεια εισόδου από την Εταιρεία στην Ιστοσελίδα δια προσωπικού ειδικού κωδικού και συνθηματικού (user ID και password) και δεν διατίθεται προς τρίτα πρόσωπα. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ασθενείς, δεν συνιστά και δεν υποκαθιστά ιατρική συμβουλή και δεν συνιστά συνταγογράφηση, ή προτροπή αυτής και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες υγείας. Η ανάρτηση του υλικού αυτού στο διαδίκτυο, η προβολή αυτού ή/και η παρακολούθηση της προβολής, δεν συνιστά ιατρική ενημέρωση και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.
Η χρήση πληροφοριών που περιέχονται στο υλικό που ακολουθεί έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του επαγγελματία υγείας και τελεί υπό την αποκλειστική του ευθύνη. Για την πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, δέον όπως αυτοί ανατρέχουν στην εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ/SPC) ή/και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως (ΦΟΧ) όπου και περιέχονται οι ενδείξεις του φαρμακευτικού προϊόντος που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια για την κυκλοφορία του προϊόντος αρχή. Η Εταιρεία έχει καταβάλει προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αντικειμενικές. Ωστόσο, είναι στην διακριτική ευχέρεια του επαγγελματία υγείας που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας να σχηματίσει γνώμη για τη θεραπευτική αξία των φαρμακευτικών προϊόντων και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη γνώμη που θα σχηματίσει ο χρήστης της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη ιατρικής απόφασης από υγειονομικούς επιστήμονες ή τρίτους.
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό στο οποίο τρίτα πρόσωπα αναφέρονται μεταξύ άλλων σε φαρμακευτικά προϊόντα της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά, ομιλητές σε συνέδρια που έχουν μαγνητοσκοπηθεί και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα) παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να είναι επιπλέον, ή να υπολείπονται, αυτών που περιέχονται στην ΠΧΠ ή/και το ΦΟΧ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή/και ελλείψεις στις αναφορές των εν λόγω τρίτων στην αντίστοιχη ΠΧΠ ή/και στο αντίστοιχο ΦΟΧ, που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα.
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει πληροφοριακό υλικό περί των ιδιοτήτων φαρμακευτικών προϊόντων που δεν προορίζεται για προώθηση προς τρίτους, μη-επαγγελματίες υγείας, και πληροφοριακό υλικό περί νόσων, ασθενειών και ευρύτερων θεμάτων υγείας που ενδεχομένως δεν υπόκειται στον προαναφερόμενο περιορισμό. Η Ιστοσελίδα σε κάθε περίπτωση δεν αποσκοπεί στην προώθηση, διαφήμιση, ή ιατρική ενημέρωση φαρμακευτικών προϊόντων.
Το υλικό που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα έχει προετοιμασθεί και εκτίθεται σε συμμόρφωση με τον Κώδικα του ΣΦΕΕ ως τροποποιηθείς ισχύει και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του περί ιστοσελίδων προσιτών σε επαγγελματίες υγείας. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείται ότι θα απευθυνθείτε αρχικά σε εμάς για τυχόν ανησυχίες που έχετε για το περιεχόμενο, πριν απευθυνθείτε σε τρίτους.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:

Η ιδιότητά σας ως χρήστης της Ιστοσελίδας είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο και πρέπει να διασφαλίζετε, στο βαθμό που σας αφορά, την αδυναμία πρόσβασης της Ιστοσελίδας από οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ειδικότερα, αν σας έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείται ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείται να (i) ενημερώσετε την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.
Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).
Συμφωνείται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτούς. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου, το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρείας, συμφωνείται  να αποζημιώσετε την Εταιρεία για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κακόβουλα την Ιστοσελίδα εισάγοντας εκούσια ιούς, κακόβουλα προγράμματα τύπου trojans, worms, logicbombs ή άλλου υλικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ένα Η/Υ. Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στον server στον οποίο βρίσκεται η Ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε server, υπολογιστή ή βάση δεδομένων σχετίζεται με την Ιστοσελίδα. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.
Η παραβίαση του ως άνω όρου συνιστά παραβίαση του νόμου.  Θα αναφέρουμε τις τυχόν παραβιάσεις αυτού του είδους στις αρμόδιες αρχές (διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος) και θα συνεργαστούμε μαζί τους αποκαλύπτοντάς τους την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση παραβίασης, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας θα τερματιστεί αμέσως.
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη που έχει προκληθεί από επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα, τα οποία μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή χρήστη, τα προγράμματα του υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της μεταφόρτωσης υλικού που έχει αναρτηθεί ή συνδεθεί με αυτό. Σύμφωνα με την ορθή πρακτική χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνιστάται ο έλεγχος του υλικού ή/και του περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση ή/και μεταφορτώνετε από την Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο, ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου ιών.

 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:

Ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την ιδιότητα του επαγγελματία υγείας και ότι τα στοιχεία που δηλώνει για να αποκτήσει πρόσβαση είναι αληθή και ότι είναι σε θέση να κάνει σωστή χρήση της Ιστοσελίδας, ήτοι σύμφωνη προς τους όρους του παρόντος, και ότι έλαβε γνώση των όρων πρόσβασης στη σελίδα. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται εδώ ότι δικαιοπρακτικό θεμέλιο του παρόντος αποτελεί η δήλωση-δέσμευση του επαγγελματία υγείας ότι είναι σε θέση να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας υπό τις άνω εκτιθέμενες προϋποθέσεις.

 

 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Τα βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτή και στη γενική εικόνα της Ιστοσελίδας, αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα της Εταιρείας (με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Η Εταιρεία σας εξουσιοδοτεί να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από την Ιστοσελίδα (εκτός αυτών που αφορούν σε περιεχόμενο κυριότητας τρίτου προσώπου που έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά σας, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της Εταιρείας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της Ιστοσελίδας ή του παρεχόμενου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στην Ιστοσελίδα και/ή στο περιεχόμενό της, της ενσωμάτωσης σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.
Το περιεχόμενο χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας είτε των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιριών είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται , εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που κατέχετε από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτήν την Ιστοσελίδα και πρέπει να λάβετε την άδεια από αυτό το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή πριν κάνετε download του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό το περιεχόμενο χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.
Στην περίπτωση που υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό για να συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα, συμφωνείται να χορηγήσετε στην Εταιρεία μια παγκόσμια, συνεχή, χωρίς πνευματικά δικαιώματα, μη αποκλειστική άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια εμφάνιση και μετάφραση του υλικού. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρέσει ή να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε υλικό υποβάλλεται για να συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα, το οποίο η Εταιρεία θεωρεί ότι αντιτίθεται στους στόχους της Ιστοσελίδας ή το οποίο παραβιάζει τους όρους αυτούς ή είναι επιζήμιο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για συμφέροντα των άλλων μελών.
Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή αδείας σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους, που σας μεταφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες, που τηρούνται από τρίτους, που φέρουν και την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τους. Οι πάροχοι των τρίτων ιστοτόπων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοτόπων και υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, όπως ενδεικτικά, ευθύνη περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, για το περιεχόμενο ιστότοπων ή άλλων ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών που τυχόν συνδέονται με τον ιστότοπο. Η σύνδεση των χρηστών, μέσω του ιστότοπου, με άλλους ιστότοπους ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες, γίνεται υπ’ ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την Εταιρεία και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστότοπων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα μετάβασης σε αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πλοήγησή σας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική απορρήτου ιστοτόπων τρίτων μερών. Παρακαλείστε να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

H χρήση του λογισμικού που γίνεται downloaded από την Ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το λογισμικό που κάνετε download από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό σας υπολογιστή είναι κατάλληλο για χρήση στον υπολογιστή σας και ότι δεν περιέχει ιούς.

 

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο την Ιστοσελίδα ή τη νομική ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, θα σας ενημερώσουμε, για τυχόν αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη νομική ειδοποίηση θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα προσπελάσει την Ιστοσελίδα. Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ενημερωμένη την Ιστοσελίδα. Οι χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα.
Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργικότητες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα θα λειτουργούν αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που υποστηρίζει την Ιστοσελίδα δεν έχουν ιούς ή bugs.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Βάσει του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Μαρούσι, στην οδό Θέτιδος 15, θα τηρήσει αρχείο και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε με την αίτηση εγγραφής σας, με σκοπό την τήρηση αρχείου χρηστών της Ιστοσελίδας και την καταχώρηση και δημιουργία της εγγραφής σας για την άδεια χρήσης αυτής. Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων θα είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην εταιρεία μας για την εκτέλεση του προαναφερόμενου σκοπού.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συνίσταται στη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, χρήση, και σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία απολύτως απαραίτητη για τους παραπάνω σκοπούς, διενεργούμενη εγγράφως, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η διάρκεια τήρησης του αρχείου θα είναι για πέντε (5) έτη.
Διαθέτουμε πολιτικές ασφαλείας οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ακεραιότητα και ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.
Ενδέχεται να απασχολούμε τρίτους για να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας. Οι τρίτοι μπορεί να χρειαστεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουν τις ανατεθείσες λειτουργίες για λογαριασμό μας, αλλά εξασφαλίζουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλο σκοπό.
Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες ή δικαιοδοσίες που δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο νομικής προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη χώρα στην οποία κατοικείτε, στην οποία μεταφορά συναινείτε. Σε περίπτωση τέτοιας μεταφοράς, θα διασφαλίσουμε την κατάλληλη προστασία των πληροφοριών σας κατά τη μεταφορά και κατά την παραμονή τους στη χώρα προορισμού.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δικαιώματα που έχει κάθε υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (η Εταιρεία)  – χωρίς καθυστέρηση και με τρόπο εύληπτο και σαφή – πληροφορίες που αφορούν στο είδος των δεδομένων που τίθενται υπό επεξεργασία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες, την εξέλιξη της επεξεργασίας, τη διόρθωση/ διαγραφή/ δέσμευση των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, καθώς και την κοινοποίησή τους σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε τυχόν διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Συγκεκριμένα δικαιούται να αιτηθεί τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση, ή τη διαγραφή των δεδομένων του.
Αρμόδιο στέλεχος της εταιρείας προς το οποίο δύνασθε να απευθύνεστε προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των άρθρων 11–13 του Ν.2472/1997 είναι ο κ. Χριστοδούλου Γιώργος (ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Θέτιδος 15, 15124, Μαρούσι, ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@buona.gr).
Με την αίτησή σας για άδεια εισόδου στην Ιστοσελίδα, κατόπιν της παραπάνω ενημέρωσής σας, δηλώνετε ρητά ότι: «Συγκατατίθεμαι στην τήρηση σε αρχείο και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια του προαναφερόμενου σκοπού. Έλαβα γνώση και δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινώ και συγκατατίθεμαι προς άπαντα τα ανωτέρω».

 

 1. ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Παρακολουθούμε τη χρήση της Ιστοσελίδας συγκεντρώνοντας πληροφορίες από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών μας στην Ιστοσελίδα και το αρχικό όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες εντός της BUONA HELLAS IKE και με άλλα τρίτα μέρη.
Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας. Επομένως, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιείτε, μέσω cookies και λοιπών παρόμοιων τεχνολογιών (βλέπε παρακάτω). Μπορεί, επίσης, να παρακολουθήσουμε μοντέλα κίνησης χρηστών και χρήσης της Ιστοσελίδας για να βοηθηθούμε και να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τη μορφή της Ιστοσελίδας μας, να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας προσαρμόζοντας το περιεχόμενο που βλέπετε και, κατά συνέπεια, βελτιστοποιώντας την εμπειρία σας ως χρήστη. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιήσουμε στατιστική ανάλυση στους λογαριασμούς των χρηστών για να διαπιστώσουμε, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των ενεργών χρηστών, τη συχνότητα χρήσης τους και τον αριθμό των ιστοσελίδων στις οποίες έχει εγγραφεί ένας χρήστης σε ανώνυμη μορφή.
Ενδέχεται περιστασιακά να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές (όπως άλλες εταιρείες του Ομίλου ή τρίτα μέρη), τις οποίες θα προσθέσουμε στις πληροφορίες, τις οποίες έχουμε ήδη γι’ εσάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε και να προσωποποιήσουμε την υπηρεσία μας προς εσάς, βάσει ανώνυμων στοιχείων χρήστη.
Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη γνώμη σας εάν, για παράδειγμα, μας στείλετε ανατροφοδότηση ή μας θέσετε τα ερωτήματά σας.

 

 1. ΧΡΗΣΗ COOKIES:

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον browser που διαθέτετε και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται στον σκληρό σας δίσκο με την πρώτη σας εγγραφή σε μία ιστοσελίδα. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή σας και σας επιτρέπουν επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεστε να κάνετε σύνδεση κάθε φορά. Το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιτάχυνση της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα και των πληροφοριών που επιθυμείτε να δείτε. Η πλειονότητα των webbrowsers αποδέχεται cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser για να αποφύγετε την μεταφορά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να χαθεί ένας μέρος της λειτουργικότητας.

 

 1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΌΡΩΝ:

Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο, θα προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της απαγόρευσης χρήσης των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα από την Εταιρεία, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα από τον χρήστη (όπου επιτρέπεται αυτό), οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί οποιαδήποτε ζημία εκ του λόγου αυτού, η Εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση από το χρήστη της εν λόγω ζημίας.

 

 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιοδήποτε ένδικο μέσο με αντικείμενο την Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων